Regulamin

Regulamin konkursu na stronie: www.wulkan-smaku.pl

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w
Konkursie pod patronatem przyjemnegotowanie.pl

§1 Postanowienia Ogólne

Organizatorem konkursu „Zdrowa Wielkanoc” (Dalej „Konkurs”) jest
strona www.wulkan-smaku.pl , a sponsorem nagród przyjemnegotowanie.pl

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady
jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.
Konkurs prowadzony jest na stronie www.wulkan-smaku.pl
Konkurs rozpoczyna się 12/04/2014, a kończy się dnia 26/04/2014 o
godz. 24.00 czasu polskiego (dalej „czas trwania konkursu”).

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie:

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej które:

Zaakceptują warunki regulaminu (Przesłanie zgłoszenia równoznaczne
jest z akceptacją regulaminu).
Prześlą na adres mailowy wulkan-smaku@o2.pl zgłoszenie konkursowe
zawierające przepis wraz ze zdjęciem na danie, wypiek lub przekąskę
Wielkanocną zainspirowaną produktem z działu „Zdrowa Żywność” w
sklepie internetowym przyjemnegotowanie.pl. W zgłoszeniu podany ma
być produkt, który był inspiracją. Ponad to zostawią pod wpisem
konkursowym na stornie www.wulkan-smaku.pl informację o wysłanym
zgłoszeniu.

§3 Zasady i Przebieg Konkursu

Zadaniem uczestników jest przesłanie przepisu wraz ze zdjęciem na
danie, wypiek lub przekąskę Wielkanocną zainspirowaną produktem z
działu „Zdrowa Żywność” w sklepie internetowym
przyjemnegotowanie.pl.
W Konkursie można otrzymać nagrodę tylko raz.
Każdy Uczestnik może wysłać nieskończoną liczbę zgłoszeń.
Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.wulkan-smaku.pl
dnia 28.04.2014r.
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników
Konkursu zwycięzcy są zobowiązani do podania następujących
informacji:

Imię i nazwisko
Adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagroda zostanie przesłana pocztą na koszt organizatora po
28.04.2014 r. w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

§4 Dane Osobowe

Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane przez sponsora nagród
oraz właścicielkę strony wyłącznie w celach realizacji wysyłki
nagród do zwycięzców.
Uczestniczy mają prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Dane
przekazywane są dobrowolnie.

§5 Nagrody

1.miejsce I: Wiltona blacha do ciastek zajączki
(https://www.przyjemnegotowanie.pl/Foremki-do-pieczenia-tortownice-k32/Wilton-Blacha-do-ciastek-Zajaczki-p514.html)

2. miejsce II: Foremki do wykrajania 5szt.
(https://www.przyjemnegotowanie.pl/Foremki-do-pieczenia-tortownice-k32/Foremki-do-wykrajania-5-szt-p1124.html)

§6 Postanowienia Końcowe:

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu mogą zostać uzyskane pod
adresem e-mail wulkan-smaku@o2.pl
Regulamin będzie dostępny na stronie www.wulkan-smaku.pl
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika tego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskich przepisów
wraz z nadesłanymi zdjęciami.
W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą
miały przepisy prawa polskiego.

Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie,
ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia
Konkursowego w jakikolwiek sposób (np. publikacji na stronie www,
profilu facebookowym itp.).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub
opóźnione otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia konkursowego z
przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn
leżących po stronie administratora serwera.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez
Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności
jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie
naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami
albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i
Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z
tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z
niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w
zdaniu poprzednim.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub
jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z
przyczyn niezależnych od niego.
Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na
ekwiwalent pieniężny.

Co byś dzisiaj zjadł(a)? 😊

Search