Menu+

Regulamin

Regulamin konkursu na stronie: www.wulkan-smaku.pl

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w
Konkursie pod patronatem przyjemnegotowanie.pl

§1 Postanowienia Ogólne

Organizatorem konkursu „Zdrowa Wielkanoc” (Dalej „Konkurs”) jest
strona www.wulkan-smaku.pl , a sponsorem nagród przyjemnegotowanie.pl

  Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady
  jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.
  Konkurs prowadzony jest na stronie www.wulkan-smaku.pl
  Konkurs rozpoczyna się 12/04/2014, a kończy się dnia 26/04/2014 o
  godz. 24.00 czasu polskiego (dalej „czas trwania konkursu”).

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie:

  W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej które:

  Zaakceptują warunki regulaminu (Przesłanie zgłoszenia równoznaczne
  jest z akceptacją regulaminu).
  Prześlą na adres mailowy wulkan-smaku@o2.pl zgłoszenie konkursowe
  zawierające przepis wraz ze zdjęciem na danie, wypiek lub przekąskę
  Wielkanocną zainspirowaną produktem z działu "Zdrowa Żywność" w
  sklepie internetowym przyjemnegotowanie.pl. W zgłoszeniu podany ma
  być produkt, który był inspiracją. Ponad to zostawią pod wpisem
  konkursowym na stornie www.wulkan-smaku.pl informację o wysłanym
  zgłoszeniu.

§3 Zasady i Przebieg Konkursu

  Zadaniem uczestników jest przesłanie przepisu wraz ze zdjęciem na
  danie, wypiek lub przekąskę Wielkanocną zainspirowaną produktem z
  działu "Zdrowa Żywność" w sklepie internetowym
  przyjemnegotowanie.pl.
  W Konkursie można otrzymać nagrodę tylko raz.
  Każdy Uczestnik może wysłać nieskończoną liczbę zgłoszeń.
  Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.wulkan-smaku.pl
  dnia 28.04.2014r.
  W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników
  Konkursu zwycięzcy są zobowiązani do podania następujących
  informacji:

  Imię i nazwisko
  Adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Nagroda zostanie przesłana pocztą na koszt organizatora po
  28.04.2014 r. w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

§4 Dane Osobowe

  Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane przez sponsora nagród
  oraz właścicielkę strony wyłącznie w celach realizacji wysyłki
  nagród do zwycięzców.
  Uczestniczy mają prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Dane
  przekazywane są dobrowolnie.

§5 Nagrody

1.miejsce I: Wiltona blacha do ciastek zajączki
(http://www.przyjemnegotowanie.pl/Foremki-do-pieczenia-tortownice-k32/Wilton-Blacha-do-ciastek-Zajaczki-p514.html)

2. miejsce II: Foremki do wykrajania 5szt.
(http://www.przyjemnegotowanie.pl/Foremki-do-pieczenia-tortownice-k32/Foremki-do-wykrajania-5-szt-p1124.html)

§6 Postanowienia Końcowe:

  Dodatkowe informacje dotyczące konkursu mogą zostać uzyskane pod
  adresem e-mail wulkan-smaku@o2.pl
  Regulamin będzie dostępny na stronie www.wulkan-smaku.pl
  Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez
  Uczestnika tego regulaminu.
  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskich przepisów
   wraz z nadesłanymi zdjęciami.
  W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą
  miały przepisy prawa polskiego.

  Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie,
  ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia
  Konkursowego w jakikolwiek sposób (np. publikacji na stronie www,
  profilu facebookowym itp.).
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub
  opóźnione otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia konkursowego z
  przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn
  leżących po stronie administratora serwera.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez
  Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności
  jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie
  naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami
  albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować
  zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i
  Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z
  tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z
  niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w
  zdaniu poprzednim.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru
  nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub
  jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z
  przyczyn niezależnych od niego.
  Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na
  ekwiwalent pieniężny.