Menu+

Regulamin konkursu Neoflam

Regulamin konkursu na stronie: www.wulkan-smaku.pl

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie pod patronatem sklepu internetowego www.neoflam.pl

§1  Postanowienia Ogólne

Ogranizatorem konkursu „Dania z sezonowych warzyw” (Dalej „Konkurs”) jest strona www.wulkan-smaku.pl , a sponsorem nagród firma Neoflam Poland z siedzibą w Radomiu, ul. Zubrzyckiego 2, 26-600 Radom, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000341737.,dalej zwana „Organizatorem”.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.
 2. Konkurs prowadzony jest na stronie www.wulkan-smaku.pl
 3. Konkurs rozpoczyna się 15/07/2013, a kończy się dnia 29/07/2013 o godz. 24.00 czasu polskiego (dalej „czas trwania konkursu”).

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej które:
 1. Zaakceptują warunki regulaminu (Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją regulaminu).
 2. Prześlą na adres mailowy wulkan-smaku@wp.pl zgłoszenie konkursowe zawierające przepis wraz ze zdjęciem na danie z użyciem sezonowych warzyw. Ponad to zostawią pod wpisem konkursowym na stornie www.wulkan-smaku.pl informację o wysłanym zgłoszeniu.

§3 Zasady i Przebieg Konkursu

 1. Zadaniem uczestników jest przesłanie przepisu wraz ze zdjęciem na dani z użyciem sezonowych warzyw.
 2. W Konkursie można otrzymać nagrodę tylko raz.
 3. Każdy Uczestnik może wysłać nieskończoną liczbę zgłoszeń.
 4. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.wulkan-smaku.pl dnia 02.08.2013r.
 5. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzcy są zobowiązani do podania następujących informacji:
 1. Imię i nazwisko
 2. Adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Numer telefonu
 1. Nagroda zostanie przesłana kurierem na koszt sponsora nagród po 02.08.2013 r. w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

§4 Dane Osobowe

 1. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane przez sponsora nagród oraz właścicielkę strony wyłącznie w celach realizacji wysyłki nagród do zwycięzców.
 2. Uczestniczy mają prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Dane przekazywane są dobrowolnie.

§5 Nagrody

1.miejsce I: Patelnia Amie + pokrywka – ( http://www.sklep.neoflam.pl/Patelnia-Amie-24cm-zielona-uchwyt-czarny%283,14,377%29.aspx).

2. miejsce II: Patelnia do naleśników Mitra : (http://www.sklep.neoflam.pl/Patelnia-do-nalesnikow-Mitra-26cm-na-kuchnie-indu%283,146,276%29.aspx).
3.miejsce III: Dwa pojemniki porcelanowe CLOC (http://www.sklep.neoflam.pl/Pojemnik-Porcelanowy-CLOC-600ml-bialy-z-motywem%283,237,240%29.aspx).

§6 Postanowienia Końcowe:

 1. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu mogą zostać uzyskane pod adresem e-mail wulkan-smaku@w.pl
 2. Regulamin będzie dostępny na stronie www.wulkan-smaku.pl
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika tego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskich przepisów  wraz z nadesłanymi zdjęciami.
 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w jakikolwiek sposób (np. publikacji na stronie www, profilu facebookowym itp.).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.